Informacja o liczbie dzieci: 30

Ilość rodzin objętych pomocą w Punkcie konsultacyjnym przy Stowarzyszeniu: 55

Udzielana pomoc:

  • organizacja terapii dla dzieci na terenie domu, w przedszkolu, szkole

  • realizacja projektów wspólnie z Gminą Miasta Torunia rokrocznie od 2008 roku

  • wydatkowanie 1% podatku na cele stowarzyszenia (w dokumencie nr 2 załączony regulamin pożytkowania 1%). Największe środki są przeznaczane na zatrudnienie terapeutów, zakup sprzętu multimedialnego, zakup odzieży, zabawek, materiałów biurowych, pomocy edukacyjnych, opłaty za czesne za przedszkola i szkoły, wkład własny w projekty.

Wiek osób z autyzmem: od 2 lat do 16.

Rodzaj prowadzonej terapii:

Stowarzyszenie propaguje i realizuje terapię wg Stosowanej Analizy Zachowania (terapia behawioralna).

Specyfika zaburzeń funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmem przede wszystkim w sferze kontaktów społecznych i komunikacji, stanowi ogromne wyzwanie dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Wiele tradycyjnych form oddziaływania terapeutycznego okazuje się nieskutecznych w zetknięciu z tak szerokim zakresem deficytów rozwojowych. Obecnie najlepsze rezultaty (o czym świadczą obiektywne badania), przynosi wcześnie podjęta, intensywna terapia behawioralna, oparta o założenia współczesnej teorii uczenia się.

Behawioralny proces terapeutyczno - edukacyjny polega na kształtowaniu u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. Drogą do tego celu jest systematyczne wzmacnianie (nagradzanie) coraz bardziej zbliżonych do docelowych form zachowania. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu ważnych dla dziecka wzmocnień (nagród).

W terapii behawioralnej istotne jest ścisłe kontrolowanie sytuacji, w których zachowanie przebiega. Oznacza to, że należy w odpowiedni sposób wydawać polecenia. Kontrolowanie sytuacji polega na umiejętnym wprowadzaniu i wycofywaniu różnorodnych podpowiedzi (manualnych, wizualnych, werbalnych, itp.). Temu samemu celowi służy wprowadzanie do środowiska terapeutycznego wyraźnej struktury czasowo - przestrzennej.

Prowadząc terapię z dziećmi ze spektrum autyzmu konieczne jest rozbijanie umiejętności złożonych na bardzo drobne elementy składowe, z których każdy musi być uczony oddzielnie. Natomiast nowe umiejętności są dokładane do już istniejących (opanowanych). Z tego powodu Lovaas i Smith porównali nauczanie dzieci z autyzmem do budowania piramid.

Ostatecznym celem terapii jest nauczenie dziecka jak uczyć się od normalnego środowiska i jak oddziaływać na to środowisko, aby konsekwentnie przynosiło pozytywne rezultaty dziecku, jego rodzinie i innym ludziom.